Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

van Mathmos Ltd, vertegenwoordigd door Mw. Cressida Granger,

Unit 3, 19 Willis Way, Poole, Dorset, BH15 3SS, Groot-Brittannië

Tel. + 44 1202 620114 – Fax + 44 1202 622613

E-mail: mathmos@mathmos.com

Handelsregister nr. 02526274, Companies House, Cardiff

BTW registratienummer DE291062226

1. Algemeen

1.1 Definities

In deze Algemene Voorwaarden (hierna te noemen: A.V.), wordt Mathmos Ltd. aangeduid met de term “Fabrikant” en met de term “Koper” wordt iedere persoon of rechtspersoon bedoeld die goederen bij het bedrijf bestelt of van het bedrijf koopt.

De term “Consument” betekent in deze A.V. iedere persoon die met de Fabrikant een contract afsluit voor doeleinden die niet voornamelijk toe te schrijven is aan zijn handelsactiviteiten of activiteiten uitgevoerd als zelfstandige.

Met de term “Ondernemer” wordt in deze A.V. iedere Koper bedoeld die bij het aangaan van een contract optreedt in de context van zijn handelsactiviteiten of activiteiten uitgevoerd als zelfstandige.

1.2 Toepassingsgebied

Deze A.V. zijn van toepassing op alle intentieverklaringen en overeenkomsten gesloten tussen de Fabrikant en Kopers, alsook op alle handelingen die de Fabrikant uitvoert in verband met de Kopers en onderdeel van wettelijke transacties of dergelijke zijn. De Fabrikant maakt uitdrukkelijk bezwaar tegen verwijzing door de Koper naar de algemene leveringsvoorwaarden van deze Koper; deze zullen niet opgenomen worden in de afspraken tussen partijen, tenzij dit uitdrukkelijk bevestigd is door de Fabrikant.

1.3 Totstandkoming van een contract

De presentaties van de goederen in de catalogi en op de website van de Fabrikant zijn niet bindend. Door het plaatsen van een bestelling via de website, doet de Koper een bindend aanbod om een koopcontract te sluiten. Een ontvangstbevestiging die daarna door de Fabrikant wordt gestuurd houdt niet al in dat een dergelijk aanbod geaccepteerd is. Een contract komt tot stand op het moment dat de bestelbevestiging ontvangen wordt. De verzending van de bestelde goederen en het sturen van een bericht van verzending aan de Koper wordt beschouwd als een uitdrukkelijke verklaring van acceptatie door de Fabrikant.

1.4 Taal en tekst van het contract

De Fabrikant zal haar contracten in de volgende talen aanbieden: Engels en Duits. Nadat de bestelling is geplaatst, ontvangt de Koper de orderbevestiging en de A.V. per email. Behalve dit zal de Fabrikant geen enkel contract opslaan dat door Koper via het internet ingezien kan worden nadat het contract is afgesloten.

2. Verzending, leveringstijd en deelleveringen

2.1 Tenzij anders overeengekomen, zal de Fabrikant de goederen afleveren op het door de Koper aangegeven adres in de Europese Unie.

2.2 Tenzij anders overeengekomen of specifiek genoemd met de bestelorder, zal de reguliere leveringstermijn voor de goederen 7 werkdagen zijn, maar niet meer dan 18 werkdagen vanaf het moment van de ontvangst van de kooporder en betaling van het gefactureerde bedrag door de klant.

2.3 Indien de verwachte leveringsdatum verandert nadat de bestelling geplaatst is, wordt de Koper hier automatisch per e-mail over geïnformeerd. Ondanks de andere wettelijke rechten van de Koper, kan deze – indien het een Consument (zie item 1.1) betreft – zijn bestelling voordat de goederen verzonden zijn te allen tijde kosteloos annuleren of wijzigen. Indien de Koper een Ondernemer is (zie item 1.1), zal deze de Fabrikant in geval van te late levering een redelijke termijn respijt geven.

2.4 Indien deelleveringen van de goederen plaatsvinden op eigen initiatief van de Fabrikant, vinden de volgende deelleveringen plaats zonder bijkomende verzendkosten. Indien een dergelijke deellevering plaatsvindt op speciaal verzoek van de Koper, zullen de verzendkosten van elke deellevering in rekening worden gebracht.

3. Prijzen, verzendkosten, vervaldag, betaling

3.1 Die prijzen zijn van toepassing zoals deze gelden op de dag van de bestelling. Tenzij anders is overeengekomen, zijn de prijzen inclusief wettelijke belasting volgens het tarief dat op dat moment geldt, alsook de verpakking- en verzendkosten.

3.2 De klant kan kiezen tussen drie verschillende betaalmethodes (bankoverschrijving, credit card en PayPal). Contante betaling bij aflevering is niet mogelijk. De verschillende betalingsmogelijkheden worden de klant via ‘het winkelmandje’ geboden.

 

4. Recht van de consument om te annuleren

Consumenten (zie item 1.1) hebben het wettelijke recht om te annuleren, waaromtrent de Fabrikant de volgende informatie geeft:

Herroepingrecht

U heeft het recht dit contract binnen 14 dagen zonder opgaaf van redenen te herroepen.

De herroepingperiode vervalt na 14 dagen vanaf de dag waarop u, of een door u aangewezen derde partij (behalve de transporteur), het goed fysiek in bezit krijgt.

Om gebruik te maken van het herroepingrecht dient u ons (Mathmos Ltd., Unit 3, 19 Willis Way, Poole, Dorset, BH15 3SS, Groot-Brittannië, Tel. + 44 1202 620114, Fax. + 44 1202 622613, E-mail: mathmos@mathmos.com) met een eenduidige verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) in kennis te stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt gebruik maken van het voorbeeld Herroepingformulier, maar dat is niet verplicht.

Ten einde te voldoen aan de deadline is het voldoende als u uw bericht omtrent het gebruik van uw recht te versturen voordat de herroepingperiode verlopen is.

Gevolgen van herroeping

Indien u zich terugtrekt van dit contract, zullen wij alle van u ontvangen betalingen zonder vertraging en in elk geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop wij op de hoogte zijn gebracht van uw beslissing zich terug te trekken, terugstorten, inclusief leveringskosten (behalve de bijkomende kosten voortvloeiend uit uw keuze voor een soort levering anders dan de door ons geboden goedkoopste soort standaardlevering). Voor deze terugbetaling gebruiken wij dezelfde betaalmethode als door u gebruikt is bij de eerste transactie, tenzij u uitdrukkelijk anders bent overeengekomen; in ieder geval zijn er voor u geen extra kosten als gevolg van een dergelijke terugbetaling. Wij zullen het terug te betalen bedrag vasthouden totdat wij óf de goederen weer van u terug ontvangen hebben óf u een bewijs heeft geleverd van terugzending van de goederen.

U dient de goederen zonder vertraging aan ons te retourneren en in ieder geval niet later dan 14 dagen vanaf de dag waarop u ons op de hoogte heeft gebracht van uw herroeping van het contract. De deadline wordt gehaald indien u de goederen terugstuurt voordat de periode van 14 dagen voorbij is. U dient de kosten te dragen van het retourneren van de goederen.

 

Model herroepingformulier

(vul dit formulier in en retourneer het alleen indien u het contract wilt herroepen)

– Aan

 

Mathmos Ltd.

Unit 3, 19 Willis Way, Poole,

Dorset, BH15 3SS

Groot-Brittannië

Fax: + 44 1202 622613, email: mathmos@mathmos.com

 

– Hierbij deel ik/delen wij (*) mee dan ik/wij (*) mijn/ons(*) verkoopcontract herroep/herroepen (*), betreffende de volgende goederen(*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*),

– Naam van de consument(en),

– Handtekening van consument(en) (alleen indien dit document in papieren vorm wordt verstuurd),

– Datum

___________


 

5.  Niet verplichte instructies voor het retourneren van goederen bij uitoefening van het herroepingrecht

Teneinde beschadiging tijdens het transport te voorkomen, vraagt de Fabrikant de Kopert om degelijk verpakkingsmateriaal te gebruiken – indien mogelijk het originele verpakkingsmateriaal – voor het retourneren van de goederen. De Koper is hiertoe echter niet verplicht.

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De geleverde goederen blijven eigendom van de Fabrikant totdat de aankoopprijs volledig is betaald en alle claims voortkomend uit het betreffende leveringscontract vereffend zijn.

6.2 Indien de Koper een Bedrijf is (zie item 1.1), zal deze op het moment dat het contract aangegaan wordt bij wijze van zekerheidsstelling het gehele van zijn klanten te ontvangen bedrag bij doorverkoop toekennen aan de Fabrikant. Koper is tot nader bericht geautoriseerd deze bedragen te innen. De Fabrikant kan deze autorisatie herroepen en de betreffende bedragen zelf innen indien de Koper niet naar behoren voldoet aan zijn betaalverplichtingen.

6.3 Indien de Koper een Bedrijf is (zie item 1.1), zal deze direct bericht geven indien de goederen die eigendom of deels eigendom van de Fabrikant zijn, onderdeel zijn van beslaglegging door een derde partij. Alle kosten die nodig zijn voor buitenrechtelijke klaring van de goederen, die het gevolg is van een dergelijke beslaglegging, zullen enkel en alleen voor rekening komen van de Koper.

6.4 Zolang de goederen nog het eigendom van de Fabrikant zijn, zal de Koper de goederen namens de Fabrikant bewaren en deze zorgvuldig opslaan op zodanige wijze dat zij onmiskenbaar kunnen worden geïdentificeerd als eigendom van de Fabrikant.

7. Verplichting van de ondernemer om defecten te melden

7.1 Indien de Koper een Bedrijf is (zie item 1.1), dan is deze verplicht om de goederen direct na ontvangst te inspecteren en enige zichtbare defecten direct te melden aan de Fabrikant. Een dergelijk bericht zal schriftelijk zijn. Indien de Koper verzuimt een dergelijk bericht op tijd te geven, worden de goederen beschouwd als goedgekeurd, tenzij het defect niet zichtbaar is tijdens de inspectie. Indien een defect pas op een later moment zichtbaar wordt, zal het defect direct gemeld worden zodra het ontdekt wordt; anders worden de goederen beschouwd als goedgekeurd voor wat betreft dergelijke defecten. Het tijdig versturen van een dergelijke melding is voldoende om de rechten van de Koper te waarborgen.

7.2 De bovenstaande verplichting om defecten te melden zal niet van toepassing zijn op defecten die op oneerlijke wijze door de Fabrikant zijn verborgen.

8. Garantie

8.1 Bij aankoop van goederen heeft men het wettelijke recht de verkoper aansprakelijk te stellen voor defecten. 

8.2 Indien het item defect is geleverd, zal de Koper de Fabrikant vragen om vervanging van het product of een onderdeel daarvan.Een door de Koper gestelde tijdslimiet dient redelijk te zijn.

8.3 Claims die gebaseerd zijn op materiaaldefecten vervallen na het verstrijken van een periode van twee jaar vanaf de levering van het item. Indien goederen zijn gekocht door Bedrijven (zie item 1.1), verjaren claims die gebaseerd zijn op materiaaldefecten na het verstrijken van een periode van een jaar na levering van het item. Dit zal echter geen effect hebben op de wettelijke beperkingen van recht op verhaal.

8.4 De tijdsperiodes weergeven in item 8.3 zijn niet van toepassing in gevallen van opzettelijke of onwetmatige verberging van defecten, of indien de Fabrikant de kwaliteit van de goederen heeft gegarandeerd. Deze beperkende tijdsperiodes zijn evenmin van toepassing op claims die gebaseerd zijn op materiaaldefecten in gevallen waarbij sprake is van een dodelijke verwonding, fysieke schade of gezondheidsschade, of in geval van grove nalatigheid of verwijtbaar plichtsverzuim, met ander woorden, tekort schieten in de uitvoering van een contractuele verplichting die noodzakelijk is voor toepassing voor het in eerste plaats uitvoeren van het contract en waarop de Koper altijd mag vertrouwen, en waardoor het bereiken van het doel van het contract echter mogelijk in gevaar wordt gebracht.

9. Aanvullende garantievoorwaarden van de Fabrikant

Ondanks en in aanvulling op de wettelijke garantie, kan de Fabrikant garantie geven voor bepaalde producten. Informatie hierover kan verkregen worden uit de respectievelijke garantievoorwaarden die bij de goederen geleverd worden.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Met betrekking tot de Fabrikant zowel als tot haar indirecte agenten, worden schadeclaims die gebaseerd zijn op plichtsverzuim of onrechtmatige daad en claims voor verspilde uitgaven uitgesloten.

10.2 De aansprakelijkheidsbeperking zoals aangegeven in Item 10.1 is niet van toepassing in gevallen waar verlies of schade het gevolg is van opzet of grove schuld of het niet uitvoeren van een belangrijke plicht (zie item 8.4 van deze A.V.). Voornoemde aansprakelijkheidsbeperking zal evenmin van toepassing zijn in geval van dodelijke verwonding, fysieke schade of gezondheidsschade, indien de Fabrikant verantwoordelijk is voor het plichtsverzuim. Bovendien zal de aansprakelijkheidsbeperking niet van toepassing zijn op verlies of schade die gebaseerd is op het ontbreken van gegarandeerde eigenschappen of datgene waarvoor een voorziening is getroffen.

11. Registratie op de website, toegangsgegevens

11.1 In principe is registratie niet nodig voor het plaatsen van een bestelling in the online shop van de Fabrikant, maar registratie vergemakkelijkt een volgende aankoop op een later moment. Na registratie is er een klantaccount aangemaakt voor de Koper. De toegangsgegevens en gebruiksgegevens inclusief wachtwoord (hierna te noemen: “Toegangsgegevens”) worden door de Fabrikant aan de Koper doorgegeven. Om veiligheidsredenen is de Fabrikant bevoegd de Toegangsgegevens te wijzigen. In een dergelijk geval zal de Fabrikant de nieuwe Toegangsgegevens onverwijld doorgeven.

11.2 Alleen de Koper is verantwoordelijk voor de bescherming van zijn Toegangsgegevens; deze dienen geheim te worden gehouden en niet toegankelijk te worden gemaakt voor derde partijen zonder de toestemming van de Fabrikant. Indien de Koper ontdekt dat zijn Toegangsgegevens door derden worden gebruikt, is de Koper verplicht de gegevens direct te veranderen of, indien hij dit niet kan, de Fabrikant terstond hierover te informeren.

11.3 Indien er een goede reden is om aan te nemen dat er misbruik wordt gemaakt van de Toegangsgegevens, is de Fabrikant gerechtigd de toegang direct te blokkeren. De Fabrikant zal de gebruiker direct op de hoogte brengen van een dergelijke blokkade.

11.4 De Fabrikant is niet aansprakelijk voor verlies of schade die door de consument geleden wordt als gevolg van verlies of misbruik van Toegangsgegevens. Dit is niet van toepassing in gevallen waar verlies of schade te wijten is aan de Fabrikant.

12. Gegevensbescherming

De Fabrikant vindt de bescherming van gegevens een serieuze aangelegenheid. De wijze waarop de Fabrikant omgaat met gegevensbescherming is in overeenstemming met de op dat moment geldende regelingen voor gegevensbescherming. Alle informatie over de verzameling, verwerking en het gebruik van de persoonlijke gegevens van de Koper staan omschreven in de Privacy Statement.

13. Slotbepalingen

13.1 De wetgeving van Groot-Brittannië is van toepassing op het contract. Toepassing van het Wens Verkoopverdrag en bepalingen van particuliere internationale wetgeving is hierbij uitgesloten. Indien de Koper een Consument is (zie onderwerp 1.1), zijn ook de verplichte bepalingen met betrekking tot consumentenbescherming van kracht in het land waar de Koper zijn reguliere verblijfsplaats heeft indien deze bepalingen de Koper meer bescherming geeft.

13.2 Indien de Koper een Bedrijf is (zie item 1.1), een rechtspersoon vallend onder publiek recht of een speciale trust vallend onder publiek recht, dan is Dorset, Groot-Brittannië uitsluitend de plaats van jurisdictie voor alle claims volgend uit de contractuele verhouding.